Stichting CCC Zorg - Thuis in Zorg

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Stichting CCC Zorg? Hebt u een dringende vraag en wilt u snel antwoord? Bel ons dan even op. Wij staan u graag te woord.
Lees verder

DisclaimerDisclaimer

Webpagina
Stichting CCC Zorg zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. CCC Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of e-mail, of uit het gebruik van informatie van deze site of e-mail berichten.


Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor CCC Zorg geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. CCC Zorg behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


E-mail
E-mails die verzonden worden door medewerkers van Stichting CCC Zorg hebben een vertrouwelijke inhoud. Indien een bericht terecht komt bij een ontvanger waarvoor dit bericht niet bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, kopieren of openbaar te maken aan derden. Stichting CCC Zorg sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.


Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCC Zorg.


Privacy statement
Stichting CCC Zorg respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan CCC Zorg worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt via deze site naar CCC Zorg dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.


Telefoonnummers CCC Zorg:
Stichting Midden-Brabant 013-5810281